Miniature World

Takeda Yoshinobu 28mm miniature samurai ashigaru